# کودکان

کودکان واحساس.....

کودکان دربروزاحساسات خود،تردیدنمی کنند.هرچه درونشان می گذرددقیقاًهمان رادربیرون بروزمی دهند.اگرناراحت باشندگریه می کنند.چنانچه ازپدرومادرویافرددیگری دلخورباشندبه صراحت می گویند:«دیگه دوسِت ندارم»وخیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید