راه دیگری.....

راه دیگری که بچه ها ممکن است به کمک آن حس ترحم

پدر و مادر را برانگیزند، گفتن ((نمی توانم))است. دلیل این

کار امکان دارد تنها جبهه گیری کودک در برابر آموختن

مهارتهای جدید باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید