به مرور که فرزندتان بزرگ تر می شود به او مسئولیت ها و آزادی بیشتری بدهید.

به مرور که فرزندتان بزرگ تر می شود به او مسئولیت ها و آزادی

بیشتری بدهید.

هر دوی این ها برای عزت نفس بسیار اهمیت دارند. حد اقل سالی

یک بار درباره قوانینی که برای فرزندتان گذاشته اید، دوباره فگر

کنید و گاهی از فرزندتان بپرسید" نظر تو چیست؟"(ممکن است از

پاسخ او متعجب شوید).

/ 0 نظر / 4 بازدید