تربیت کودکان

یکی از مسائل بسیار شایع تربیت کودکان امروزی است...


بسیار دیده شده است که می گویند زمونه عوض شده،بچه های

امروز مانند نسل قبل اطاعت پذیر نیستند،از پدر مادر حساب!!!

نمی برندو...


به جز تحلیل مسائل جامعه شناسی وتغییر الگوها ورسانه ها

ومواردی که در جای خود بسیار جدی و پر اهمیت هستند باید

گفت...


کودکان تقریبا کمتر از 10% از طریق گوش تربیت می شوند و

90% از طریق چشم تربیت می شوند.منظور این است که فکر

نکنیم کودکان به موعظات ما گوش می دهند بلکه عینا رفتار

های ما را الگو برداری می کنند چرا فکر می کنیم می توانیم با

خشونت ودیکتاتوری فرزندان آرامی تربیت کنیم به فرض اینکه

فرزندان به زور ما تغییر رفتار دهند در واقع داریم زور گفتن را به

انها اموزش می دهیم...

/ 0 نظر / 9 بازدید