کودکان واحساس.....

کودکان دربروزاحساسات خود،تردیدنمی کنند.هرچه درونشان می گذرددقیقاًهمان رادربیرون بروزمی دهند.اگرناراحت باشندگریه می کنند.چنانچه ازپدرومادرویافرددیگری دلخورباشندبه صراحت می گویند:«دیگه دوسِت ندارم»وخیلی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید
مرداد 93
2 پست
اسفند 92
8 پست
بهمن 92
27 پست